Server Error املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      قانون تملك آپارتمانها

قانون تملك آپارتمانها
  بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

قانون تملك آپارتمانها

قانون تملك آپارتمانها

ماده 1 – مالكيت در آپارتمانهاي مختلف و محلهاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قمست است:
مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .
ماده 2 – قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد بطوركلي قسمتهايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده شده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهاي مشترك محسوب مي شود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3 – حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.
ماده 4 – حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند. پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است. (*1)
تبصره 1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون،ميزان سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي شود.
تبصره 3- چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه اي باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده كننده يا استفاده كنندگان است.
ماده 5- انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند.
ماده 6- چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهاي مشترك با اكثريت آرا مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند.
تبصره- نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت نامه ها و اعلام تصميات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشد.
ماده 7 – هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفي نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند راي اكثريت بقيه مالكين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يك دفعه تجديد دعوت خواهدشد.
-----------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------
(*1) ماده 4 به موجب قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي منتشره در روزنامه رسمي شماره 15239-8/4/1376 به شرح قوق اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق گرديد.
ماده 8 – هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب نمايند طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظائف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9 - هريك از مالكين مي توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني عملياتي را كه براي استفاده بهتري از قسمت اختصاصي خود مفيد مي داند انجام دهد. هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت مساحتي ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد بدهند.
ماده 10 – هركس آپارتماني را خريداري مي نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهيم مي گردد. مگر آنگه مالكيت زمين مزبور به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آنرا به همان نسبت بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاي مشترك و به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تاسيسات آن اقتضا دارد يك جا انجام شود نيز بايد به تناسب حصه هر مالك به ترتيبي كه در آيين نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هرچند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرف نظر نمايد.
ماده 10 مكرر: در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيات مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي شود.
هرگاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد نيز مدير يا هيات مديران مي توانند به تشخيص خود وباتوجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع ، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كنند ودر صورتيكه مالك ويا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات مديران براي وصول وجه مزبور طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيات مديران موظف مي باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورا اقدام نمايند.
تبصره 1- در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضائي شكايت كنند، دادگاهها موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران ويا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود. (*2)
تبصره 2- رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيات مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره 3- نظر مدير يا هيات مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و راي مي دهد اين راي قطعي است. در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد.
تبصره 4- مقررات قانون تملك آپارتمان درخصوص نحوه اداره و وصول هزينه هاي مشترك مربوط به حفظ و نگهداري اعيانات و تاسيسات اختصاصي و اشتراكي در مورد شهركها و مجتمع هاي مسكوني كه فاقد شهرداري مي باشند قابل اجرا و اعمال مي باشد.
نحوه تشخيص هزينه ها و ترتيب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهدكرد.
تبصره 5- در صورتيكه مالك يا استفاده كننده مجددا و مكررا در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي باشد.
-----------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------
(*2)ماده 10 مكرر و تبصره هاي 1 و 2 قبلي و 2 و 3 فعلي در بهمن 1351 وضع گرديد و در 16/4/58 طي مصوبه شماره 8778 شوراي انقلاب يك تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق شد (تبصره 4 فعلي) و سپس به موجب لايحه قانوني مصوب 17/3/59 شوراي انقلاب ماده 10 مكرر و تبصره هاي آن اصلاح و مجددا يك تبصره به آن الحاق گرديد كه اشتباها بجاي تبصره 4 باز به آن عنوان تبصره 3 داده شد. (تبصره 5 فعلي) تا اينكه به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب 11/3/76 مجلس شوراي اسلامي تبصره 1 به شرح فوق به ماده 10 مكرر الحاق و تبصره هاي قبلي به ترتيب به تبصره هاي 2، 3، 4 و 5 تغيير شماره يافتند.
ماده 11- دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجرائي آن را تهيه و بعد از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجراي اين قانون است.
ماده 12- دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند. (*3)
ماده 13 – در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده ويا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي توانند براساس حكم دادگاه، با تامين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري مي ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن وشهرسازي با درخواست مدير يا هيات مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهدكرد.
تبصره 1- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.
تبصره 2- چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تامين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هريك از مالكان به تناسب سطح زيربناي اختصاصي آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركا اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.
ماده 15 – ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست.
-----------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------
(3*) مواد 12، 13، 14، و 15 به موجب قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي به قانون مذكور الحاق گرديد.

سه شنبه 17 فروردين 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

اوراقباسمنج تبريز فرهنگشهرستارخانمیرداماد نزدیک اصلیبرنجیانتيمورغلاميجاده تهران زمينبیلوردیرهن و اجاره دفترکار در راه آهنباغشمال خانهكلانترامچالنشانيپردیسباغمشهاول خطیب کارگاهیاغچیانپیلوتچايکناروپرورشکیلینیکحجتیهويلا جاده مرندمرواريدفارابیشماليخمینیتبريز پیشقدمشمشادقراردادسردرودباباییاجارهاپارتمانايباغلارسروستانساختمانکساییشهریورجدیدسردرودينورانینباتيیاسمنبراصلیچهراهکارخانهخوباندامادورزقانبوتاناراضيبلوارشهریار فروش خانه در چايکناربازار تبريز مقصودیهتبریزیالمبینسرازيری وليعصر بهارستانعباسی آپارتمانفربود

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2020 , All rights reserved for moshaveran.info