Server Error املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      روش صدور سند مالکیت بنام وارث

روش صدور سند مالکیت بنام وارث
  بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

برگرفته از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک

هرگاه فردی که سند مالکيت ملکی بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث او می توانند با ارائه مدارک زير:
الف - تقاضای صدور سند مالکيت
ب - گواهی حصر وراثت
ج - فرم 19 مالياتی
د - اصل سند مالکيت مورث
از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.
توضيح:
1- حصر وراثت حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد يا تمامی ورثه بعد از طی تشريفات قانونی لازم از طرف مرجع قضائی صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعيين می شود.
2- فرم 19 مالياتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالياتی آنان می نمايد که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارند بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارک يادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدی متقاضی يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام می نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگانی ارسال می شود در بايگانی پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می گردد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئيننامه قانون ثبت، ثبت می نمايد. آنگاه برطبق ماده 121 آئيننامه قانون ثبت برای هر يک از ورثه يک پيش نويس سند مالکيت تهيه وحدود کليه ملک را در يکی از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور می نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاک ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای حدود کلی در آن نوشته شده می کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالکيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالکيت جديدمشاعی و ابطال سند مالکيت اوليه را صادر می نمايد. متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکيت جديد مشاعی را تحرير و سند مالکيت مورث را باطل و ضميمه پرونده می نمايد. در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکيت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالکيت را به حساب درآمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم می دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگانی ارسال و در آنجا به شرحی که قبلا توضيح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود.
تذکرات:
1- در صورتيکه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازی ب-ه مطالبه فرم 19 مالياتی نيست.
2- چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفی را ارائه نمايند سند مالکيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کليه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و يا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود درغيراينصورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانائ-ی پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهدشد.
3- هرگاه بعضی از ورثه با تسليم رونوشت گواهی حصر وراثت و سای-ر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکيت سهمی خود از ماترک مورث را بنمايند و اعلام دارند که سند مالکيت مورث نزد احدی از ورثه يا شخص ديگری است که از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع می نمايد اداره ثبت مکلف است به شخص يادشده اخطار نمايد که ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکيت بنام ورثه صادر می شود و درغير اين صورت مراتب يکبار در يکی از روزنامه های کثيرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصريح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذيل اصلاح تبصره يک ماده 120 آئيننامه قانون ثبت املاک).

۱- قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وارثت و فرم ۱۹ مالیاتی و سند مالکیت مورث.
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ادراه و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .
۴- ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا وسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک .
۵- بررسی و کنترل مدارک ابزاری و تعیین سهم الارث ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصروراثت توسط مسئول دفتر املاک وتهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه وسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک .
۶-گواهی دفتر املاک بازداشتی.
۷- امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده ودستور ابطال سند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه .
۸- تحریر اسناد مالکیت وارث و ابطال سند مالکیت اولیه .
۹- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت .
۱۰-پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت وسیله متقاضی .
۱۱-ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده .
۱۲- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ثبت پرونده .
۱۳- ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .
تذکر : اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود.
تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .
روش تعیین تکلیف سهم الارث زوجه :
۱- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و توافق مستند به حصروراثت آنها صادرمی شود .
۲- در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد .
یادآوری :
۱- چنانچه متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود تا شخصی که سند مالکیت را نزد خود دارد به ادراه ثب ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصروراثت با حسب توافق نامه رسمی مستند به حصروراثت صادر و مراتب فوق ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود .
۲- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و یا توافقنامه رسمی مستند به حصروراثت برای آنها صادر می شود و در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .
۳- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست


يكشنبه 10 مرداد 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

پزشکیزيرزمينیاغچیانپایینترازبانککارگاهبارانلواستخرنیاورانارتمانابرسانبوستاناهربهبازار تبريز فروش آپارتمان شمس تبریزیتجلاییآسانسورساختمان بلوار 29 بهمنجانفشانبر خوابگاه ب سه راه وليعصر فروش آپارتمان کوچه باغرشدیهنارمكخوارزمیولی عصر مغازهسروستانمغازهک جانفشاناراضيمیرزاسردرودشهرداريسيفعليبزرگمهرکندرودرودكیاستانداریآپارتمانالوار سفلیدماوندقرباغیهامیرداماد محراب آ ارتمانهای بانک مسکنباغمشهاپارتمانهايرهن و اجاره آپارتمان در باغمیشهنانجستانتبريزياسدآبادینیرویآبيارينظاميترازاسايشگاهآناخاتونگلشهرمغازه مارالانرشدیه مجتمع مسکونی پاسارگادويلا شهر فاز ط اولبیلوردیويلا جاده تهرانمیرداماد نزدیک اصلیآپارتمانهاي فروش آپارتمان در شهر سهندKOYE BESATدانشكدهدامپزشکی ورزشميلادبهاران فروش زمين جاده آذرشهردوبلکساجارهسایپاساختمنميرداماد بهارانرهن و اجاره دفترکار آبرسانغذاخوريسيزدهفرهنگ شهر آپارتمانبالایورزقانپردیس

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2020 , All rights reserved for moshaveran.info